ظروف استوانه ای

استوانه ای-قطر۲۷-داخل خالی
 • قطر 27 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف گود

استوانه ای- قطر۹۰-کف صاف-داخل خالی
 • قطر 90 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف صاف

استوانه ای-قطر۱۲۰-کف صاف-داخل خالی
 • قطر 120 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف صاف و کف گود

استوانه ای-قطر۱۴۹-کف صاف-داخل خالی
 • قطر 149 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف صاف و کف گود

استوانه ای-قطر۱۵۸-کف گود-داخل خالی
 • قطر 158 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف صاف و کف گود

استوانه ای-قطر۱۸۰-کف صاف-داخل خالی
 • قطر 180 میلی متر

 • شکل انتهای ظرف: کف صاف