ظروف بیضی

بیضی- قطر ۱۲۰-کف گود-داخل خالی
  • قطر 120 میلی متر

  • شکل انتهای ظرف: کف صاف و کف گود

بیضی- قطر ۱۵۸-کف صاف-داخل خالی
  • قطر 158 میلی متر

  • شکل انتهای ظرف: کف صاف